Podmínky použití

Podmínky a pravidla

Tyto podmínky upravují váš přístup k veškerému obsahu, produktům a službám dostupným na webových stránkách provozovaných společností (“my”, “nás” nebo “naše”) (“služba”) a jejich používání.

Používáním naší služby souhlasíte se všemi podmínkami obsaženými v tomto dokumentu, jakož i se všemi dalšími provozními pravidly a zásadami, které čas od času zveřejňujeme, a to bez jakýchkoli změn.

Před použitím naší služby si prosím pečlivě přečtěte smlouvu. Přístupem nebo používáním jakékoli části našich služeb souhlasíte s těmito podmínkami. Pokud nesouhlasíte s jakoukoli částí této smlouvy, nesmíte naše služby používat.

Duševní vlastnictví

Nepřevádíme na vás žádné duševní vlastnictví, které vlastníme my nebo jakákoli třetí strana, a veškerá práva, vlastnické právo a podíl na tomto vlastnictví zůstávají (ve vztahu mezi stranami) výhradně nám a jeho poskytovatelům licence.

Služby třetích stran

V souvislosti s používáním Služeb můžete používat služby, produkty, software, funkce nebo aplikace třetích stran (“Služby třetích stran”).

Pokud používáte služby třetích stran, berete na vědomí, že:

Služby třetích stran používáte na vlastní nebezpečí a my nikomu neodpovídáme za Stránky třetích stran ani za Služby třetích stran.
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že neneseme odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty způsobené nebo údajně způsobené používáním nebo spoléháním se na takový obsah, zboží nebo služby dostupné na takových stránkách nebo prostřednictvím takových stránek nebo služeb.
Účty

Pokud je pro používání některé části našich služeb vyžadován účet, registrací účtu souhlasíte s tím, že nám poskytnete úplné a přesné informace.

Za všechny činnosti, které se odehrávají pod vaším účtem, nesete výhradní odpovědnost. Jste zodpovědní za aktuálnost údajů o svém účtu a za bezpečnost svého hesla.

Za zabezpečení účtu, který používáte pro přístup ke službě, odpovídáte sami. Své přihlašovací údaje nesdílejte ani nezneužívejte. Pokud dojde k neoprávněnému použití vašeho účtu nebo se dozvíte o jiném narušení bezpečnosti, musíte nás o tom neprodleně informovat.

Ukončení

Váš přístup ke všem službám nebo jejich části můžeme kdykoli ukončit nebo pozastavit, ať už z jakéhokoli důvodu, s výpovědní lhůtou nebo bez ní, a to s okamžitou platností.

Pokud si přejete ukončit smlouvu nebo svůj účet, můžete jednoduše přestat používat naše služby.

Všechna ustanovení Smlouvy, která by měla ze své podstaty zůstat v platnosti i po ukončení, zůstanou v platnosti i po ukončení, mimo jiné včetně ustanovení týkajících se vlastnictví, zřeknutí se záruk, odškodnění a omezení odpovědnosti.

Omezení odpovědnosti

Naše služby jsou poskytovány “TAK, JAK JSOU” a “TAK, JAK JSOU K DISPOZICI”. a její dodavatelé a poskytovatelé licencí se tímto zříkají všech záruk jakéhokoli druhu, výslovných nebo předpokládaných, mimo jiné včetně záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušování práv. Společnost ani její dodavatelé a poskytovatelé licencí nezaručují, že naše služby budou bezchybné nebo že přístup k nim bude nepřerušovaný. Berete na vědomí, že stahování nebo jiné získávání obsahu nebo služeb z našich služeb probíhá na vaše vlastní uvážení a riziko.

Příslušnost a rozhodné právo

Pokud platné právní předpisy nestanoví jinak, řídí se tato smlouva a jakýkoli přístup k našim službám nebo jejich používání .

V případě jakéhokoli sporu vyplývajícího ze Smlouvy nebo souvisejícího s ní a s přístupem k našim službám nebo jejich používáním jsou příslušné státní a federální soudy v .

Změny

si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli upravit nebo doplnit podle vlastního uvážení.

Pokud provedeme podstatné změny, upozorníme vás na ně zveřejněním na našich webových stránkách nebo zasláním e-mailu či jiného oznámení předtím, než změny vstoupí v platnost. V oznámení bude uvedena přiměřená lhůta, po které nové podmínky vstoupí v platnost.

Pokud s našimi změnami nesouhlasíte, musíte přestat používat naše služby ve stanovené lhůtě nebo v okamžiku, kdy změny vstoupí v platnost.

Vaše další využívání našich služeb se pak bude řídit novými podmínkami.